תנאי שימוש

תנאי שימוש לעובדי הארגון:

תנאי שימוש אלו יחלו על היחסים בין פרי פיט בע"מ ("החברה" או "אנחנו"), מפעילת אפליקציית מוב ואתר האינטרנט  move-club.co.il(יחד, "האפליקציה") לבין כל גורם אשר עושה שימוש באפליקציה מבין עובדי ("הארגון") ו/או בקשר עם השירות ("המשתמש" או "אתה").

האפליקציה מהווה כלי ייחודי המעניק למשתמשים אפשרויות שונות לכניסה וביצוע פעילויות שונות, הן באופן מקוון והן במגוון של מרכזי כושר, ספורט ונופש כפי שיופיעו באפליקציה מעת לעת (יחד, "מרכזי הכושר") ("השירות").

הוראות תנאי שימוש אלו כתובות בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והן מתייחסות לכל המינים במידה שווה.

מסמך זה כולל את תנאי השימוש הכלליים לשירות, ויש לקרוא אותו יחד עם מדיניות הפרטיות – שמופיע באתר ובאפליקציה  המפורסמת באפליקציה ויחד עם כל מסמך התקשרות אחר שנערך או ייערך בין המשתמש לבין החברה, וכל אלו, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו ומהסכם ההתקשרות שלך עם החברה.

אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו, אל תעשה כל שימוש באפליקציה ו/או בשירות!

המשך שימוש באפליקציה ייחשב כהסכמה מצידך לכל הוראות תנאי שימוש אלו.

מובהר כי אנחנו נהיה רשאים לשנות את הוראות תנאי שימוש אלו או כל חלק מהם (לרבות מדיניות הפרטיות) מעת לעת. בכל עת, תוכל לקרוא את תנאי השימוש העדכניים באפליקציה. אתה מאשר כי כל שימוש שתעשה בשירות, באפליקציה ובתכניה יהווה אישור לכך שקראת את תנאי השימוש העדכניים ביותר המפורסמים באפליקציה, הבנת את תוכנם והסכמת להם.

למען הסר ספק, יובהר כי תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק ביחס למשתמשים שהינם עובדי הארגון, שפרטיהם יועברו על ידי הארגון לחברה.

ככל שמי מן המשתמשים שהינו עובד הארגון יבקש להזמין באמצעות האפליקציה פעילויות שאינן מוצעות לעובדי הארגון, תחולנה הוראות סעיף 1.7 להלן

בכל שאלה או נושא העולים בקשר עם האפליקציה ו/או השימוש בה ו/או השירות, אתה מוזמן לפנות לשירות הלקוחות שלנו באמצעות מייל בכתובת info@move-club.co.il. במקרים שבהם לא מתאפשר רישום ו/או חיבור לאפליקציה בשל אי רישומו של המשתמש הפוטנציאלי אצל החברה כעובד הארגון יש לפנות למוקד שירות של הארגון בטלפון 074-7008666.

  1. השירות המוצע:

1.1 השירות מאפשר למשתמש שהינו עובד הארגון שפרטיו הועברו לחברה על ידי הארגון (לרבות מס' טלפון מעודכן ותקין) ואשר הצטרף לשירות, להיכנס למרכזי הכושר השונים ו/או להזמין ו/או לקבוע ולהשתתף במגוון פעילויות ספורט, נופש ואורח חיים בריא שיוצעו על ידי מרכזי הכושר ("הפעילויות").

מובהר כי החברה אינה הבעלים ו/או המפעילה ו/או המנהלת של מרכזי הכושר ו/או כל גוף דומה ו/או של איזה מן הפעילויות שניתן להזמין באמצעות האפליקציה. 

1.2 כמו כן, הפעילויות תכלולנה אפשרות להשתתף בשיעורי ספורט מגוונים באופן מקוון. בהתאם האפליקציה תכיל חיבור לשיעורים בזמן אמת ו/או סרטוני וידיאו ו/או קבצי שמע של השיעורים (כולם, "הפעילויות המקוונות").

1.3 השימוש בשירות וביצוע הפעילויות כרוך ברישום לאפליקציה ובאחזקת כרטיס אשראי בתוקף לצורך ביצוע התשלומים עבור השירות כמפורט בתנאי שימוש אלו.

1.4 בגין כל כניסה לאיזה ממרכזי הכושר, ישלם המשתמש סכום חד פעמי של ₪20. על אף האמור, לאחר תשלום על חמש כניסות ראשונות בחודש קלנדרי מסוים (סה"כ עד חיוב בגובה של 100 ₪), יהא המשתמש רשאי להיכנס לכל מרכזי הכושר עד לתום אותו חודש קלנדרי, בלא תשלום נוסף. מובהר כי הזכות להיכנס למרכזי הכושר בלא תשלום, אינה בעלת ערך כספי, לא ניתנת לפדיון ו/או להחלפה בכסף בשום תנאי ולא ניתן לעשות בה כל שימוש אלא לשם כניסה למרכזי הכושר בהתאם לתנאי שימוש אלו.

1.5 חלק מהפעילויות המוצעות באמצעות האפליקציה מותנת בהרשמה ו/או בהזמנה מראש, שיכול ותהיה מוגבלת למועד מסוים ובכל מקרה תהיה כפופה לזמינות מרכז הכושר, כפי שיקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי. בפעילויות אשר הרישום אליהם הוא על בסיס מקום פנוי, מותנית השתתפותך בפעילות בקיומו של מקום פנוי במועד בו תבקש להירשם לאותה פעילות.

1.6 בעת כניסה למרכז כושר לצורך השתתפות בפעילות תידרש להציג את האפליקציה ו/או לאמת את זהותך.

1.7 החברה לא מתחייבת כי האפליקציה תכלול מרכזי כושר ו/או פעילויות מסוימים ומרכזי הכושר הכלולים באפליקציה ו/או הפעילויות שניתן להזמין אמצעותה, יכולים להשתנות מעת לעת, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וכל שינוי כאמור ייכנס לתוקף באופן מידי, למעט לגבי פעילויות שהוזמנו קודם למועד השינוי כאמור.

כמו כן, ייתכנו מקרים שמרכזי כושר מסוימים יגבילו את מספר המשתמשים באפליקציה שיוכלו לקחת חלק בפעילות כלשהי או בכלל הפעילויות במרכז הכושר. במקרים כאלו, לאחר מילוי מכסת המשתמשים כאמור, תחסם הפעילויות כאמור מהאפליקציה.

מובהר בזאת כי הפעילויות שיוצעו למשתמשים שהינם עובדי הארגון ייקבעו על פי שיקול דעתה של החברה ועשויות לא לכלול את כל הפעילויות המוצעות למשתמשים אחרים באפליקציית מוב.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אנחנו נהיה רשאים לשנות בכל עת את תכולת השירות, מתכונתו, התכנים המוצעים בו, סוגיהם והיקפם. שינויים אלו יחייבו אותך, מייד עם ביצוע השינוי באפליקציה ולא יקנו לך זכות לבקש ביטול או הפחתה של תשלום כלשהו אליו התחייבת על פי תנאי שימוש אלו, ואולם אין בכך כדי לגרוע מזכותך לבקש לסיים את ההתקשרות עמנו בכל עת על פי ההוראות בעניין ביטול המפורטות להלן ועל פי כל דין.

1.8 תשומת ליבך מופנית בזאת לסכנות הקיימות בפעילות ספורטיבית בתנאים מסוימים. אנו ממליצים לך לקבל את חוות דעתו של רופא ולעבור בדיקות רפואיות מתאימות לפעילות אותה אתה רוצה לבצע, לפני תחילת כל פעילות כאמור, ולהימנע מפעילות כאמור לפני קבלת חוות הדעת הרפואית. מובהר כי ההשתתפות באיזה מן הפעילויות, לרבות הפעילויות המקוונות, תעשה על אחריותך בלבד, לרבות ובמיוחד בכל הנוגע להתאמת הפעילות ליכולותייך הפיזיות ולמצבך הרפואי.

  1. הרישום לשירות:

2.1 הרשמה לשירות תעשה באמצעות האפליקציה וקבלת השירות תעשה באמצעות מספר טלפון והסיסמא שבחרת בעת הרישום לאפליקציה. הסיסמא תידרש לעמוד בכללים שייקבעו על ידי החברה מעת לעת, לרבות ביחס לאורך ו/או מורכבות הסיסמא.

הרישום לשירות והשימוש בו יוכלו להיעשות רק באמצעות מספר טלפון ישראלי.

2.2 השימוש בשירות ייעשה באמצעות אפליקציה שאותה תידרש להורידה למכשיר/י הקצה. אנחנו לא יכולים להתחייב כי האפליקציה תפעל במכשירי קצה בני למעלה משלוש שנים ממועד השקתם.

ככל שיהיו מגבלות ותנאים נוספים לגבי מכשירי הקצה ומערכות ההפעלה התומכים באפליקציה הרי שאלו יפורטו באתר האינטרנט של החברה בכתובת  move-club.co.il. אנחנו נהיה רשאים לשנות ולעדכן את הרשימה, המגבלות והתנאים מעת לעת.

2.3 ידוע לך כי האפליקציה תהיה ניתנת להפעלה אך ורק ביחס למכשיר הקצה הראשון עליו תותקן. ככל שתרצה להעביר את האפליקציה למכשיר קצה אחר, תדרש לתאם זאת מול שירות הלקוחות שלנו.

2.4 אנחנו נהיה רשאים להתנות את המשך השימוש בשירות באמצעות האפליקציה בכל עת בהתקנת גרסה חדשה של האפליקציה. כמו כן, אנו עשויים לשדרג באופן אוטומטי את האפליקציה ובזאת ניתנת הסכמתך לכך. תנאי השימוש יחולו על כל גרסאות האפליקציה, כפי שיעודכנו כאמור. מובהר כי לא חלה עלינו כל חובה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של האפליקציה.

2.5 מובהר כי האפליקציה צורכת משאבי זיכרון, תעבורת נתונים וביצועים טכניים ממכשיר הקצה עליו היא מותקנת.

2.6 הרישום לאפליקציה והשימוש בשירות מותר לכל עובד של הארגון אשר פרטיו נמסרו לחברה על ידי הארגון, ובלבד שהמשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (להלן: "האפוטרופוסים") בדבר תנאי שימוש אלו ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האפליקציה. על האפוטרופוסים חלה אחריות ליידע את הקטינים ו/או חסרי הכשרות המשפטית המעוניינים לעשות שימשו באפליקציה, בדבר תנאי שימוש אלו וכן לפקח על פעילותם בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי שימוש אלו. כל פעילות באפליקציה אשר תבוצע על ידי קטין באתר מהווה הסכמה של האפוטרופוסים לאמור בתנאי שימוש אלו.

2.7 השימוש בשירות, ובכלל זה רישום ו/או השתתפות באיזה מן הפעילויות, תעשה אך ורק על ידי המשתמש שנרשם לאפליקציה. מבלי לגרוע מכל זכות שתעמוד לנו על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, אתה מאשר לנו כי במקרה של שימוש בשירות על ידי אדם אחר כאמור, אנחנו נהיה זכאים לחייב את אמצעי התשלום שפרטיהם יימסרו לנו על ידך לשם חיובך במלוא עלות השירותים כאמור.

2.8 אתה מתחייב כי במהלך רישומך לאפליקציה, ובכל עת לאחר מכן, כל מידע שתספק לנו, באפליקציה או בכל דרך אחרת, יהיה עדכני, אמין, שלם ותקף. היה ויתברר לך מאוחר יותר כי חל שינוי באיזה מן המידע שנמסר לנו על ידך כאמור, תודיע לנו על כך לאלתר. בפרט, תודיע לנו מיד עם היוודע לך על כי כרטיס האשראי שמסרת לנו אינו בתוקף או שיש מניעה כלשהי לחייבו.

  1. הגבלות בדבר אופן השימוש בשירות

3.1 אנו נקבע מעת לעת את מספר מכשירי הקצה וסוג המכשירים שבהם ניתן לעשות שימוש בשירות, ואת מספר מכשירי הקצה שבהם ניתן יהיה לעשות שימוש בו זמנית לצורך קבלת השירות.

3.2 השימוש בשירות מותר באופן אישי בלבד. אתה מתחייב לשמור עבור עצמך בלבד ולא לגלות לאיש את שם המשתמש ו/או הסיסמא שלך באפליקציה ו/או לאפשר בכל דרך אחרת שימוש בחשבון שלך באפליקציה על ידי כל אדם אחר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אתה מתחייב להודיע לנו על כל חשיפה של פרטי הכניסה  שלך, שימוש לא מורשה באפליקציה, אובדן הטלפון הסלולרי שלך (או כל מכשיר אחר עליו שמורים פרטי הכניסה שלך). הודעה כאמור תשלח לדוא"ל info@move-club.co.il

בכל מקרה, אתה תהיה אחראי בלעדי לכל שימוש אשר ייעשה בפרטי המשתמש שלך, בין אם מורשה ובין אם לאו,  אלא אם כן נעשה השימוש הלא מורשה נעשה בשל רשלנות שלנו.

3.3 אין לעשות בשירות (או בחלקו) כל שימוש שאינו בהתאם למטרה לה הוא יועד, או שימוש שאינו חוקי או שימוש המהווה הפרת כל דין, לרבות שימוש המהווה מטרד, הפרעה כלשהי, הפרה של דיני לשון הרע ודיני הגנת הפרטיות, או הפרת זכות של צד שלישי כלשהו (לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, זכויות אחרות של קניין רוחני וסודות מסחריים).

3.4 אתה מבין ומסכים לכך שכל פעילות כפופה לכללי והוראות מרכז הכושר שבו היא מבוצעת, ואתה מתחייב לפעול על פי כללים והוראות אלו, בנוסף להוראות תנאי שימוש אלו. כללים והוראות נוספים כאמור, עשויים לכלול, בין היתר, הוראות בדבר: (א) לבוש חובה לפעילות; (ב) מגבלות לתדירות השימוש ו/או מספר השימושים בפעילות מסוימת במהלך תקופה מסוימת. כללים והוראות כאמור, כפי שיעודכנו מעת לעת, יופיעו ברשימת מרכזי הכושר ו/או הפעילויות באפליקציה, ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

3.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אתה מתחייב לשמור על רכוש מרכז הכושר שבו תעשה שימוש, ציודו ומתקניו ומבין שאתה תהיה אחראי לכל נזק שתגרום לרכוש מרכז הכושר.

3.6 כתנאי להשתתפותך בפעילות באיזה ממרכזי הכושר עליך למלא את השאלון הרפואי ולחתום על הצהרת הבריאות אשר תופיע בעת רכישת המסלול באפליקציה. אנחנו נעביר את השאלון הרפואי והצהרת הבריאות שנחתמו על ידך לכל אחד ממרכזי הכושר והם יהיו רשאים להסתמך עליהם ולעשות בהם שימוש מתאים כאילו חתמת עליהם כלפי המרכז שבו אתה מבקש להשתתף בפעילות. באישורך את תנאי שימוש אלו אתה נותן לנו הסכמה מפורשת להעביר את  השאלון הרפואי והצהרת הבריאות שנחתמו על ידך לכל מרכזי הכושר כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל מרכז כושר עשוי לדרוש ממך, כתנאי להשתתפותך בפעילות כלשהי באותו מרכז כושר, למלא שאלון רפואי ו/או לחתום על הצהרת בריאות נוספת ו/או אחרת כלפיו, בנוסח שיקבע על ידו, הן במועד הכניסה הראשונה לאותו מרכז כושר והן בכל עת לאחר מכן, לפי שיקול דעתו בלעדי של אותו מרכז כושר.

3.7 תשומת ליבך לכך שבמרבית מרכזי הכושר לא תותר ככניסת מאחרים לשיעור, חוג או אימון.

3.8 ביחס לפעילויות המקוונות, מובהר כי : (א) תכני הפעילויות המקוונות מוצעים לצפייה בעת השימוש באפליקציה בלבד, לשימוש אישי ושאינו מסחרי ובהיקף שימוש הוגן; (ב) תכני הפעילויות המקוונות הינם של צדדים שלישיים שהינם הבעלים של תכנים אלו ואנו מורשים על ידי אותם צדדים שלישיים להעלות את התכנים כאמור לאפליקציה וליתן בהם זכות שימוש מוגבלת למשתמשים; (ג) בהתאם, אנחנו ו/או מי מטעמנו לא יהיו אחראים לנכונות הנתונים המובאים בהם, תקינותם או אמתותם ו/או לכל טענה, נזק או הפסד שייגרם כתוצאה מהצפייה בתכני הפעילויות המקוונות ו/או ההשתתפות בשיעורים המוצעים במסגרתם.

  1. הגבלת אחריות:

4.1 השירות ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) ולפי זמינות האפליקציה (as available). לכן לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בכל עניין הקשור לשירות, לאפליקציה או לשימוש בהם.

4.2 תשומת ליבך כי איכות השירות, רציפותו וקיומו אינם מובטחים, ומושפעים בין השאר מגורמים שאינם בשליטתנו, לרבות תקלות במערכות אחרות הקשורות לפעולתה, תקלות ברשת החשמל, בזמינות רשת האינטרנט שלך או תקלות אחרות שאינן תקלות במקור השירות. על-מנת ליהנות משירותי האפליקציה, באחריותך לדאוג לחיבור רציף ומהיר לרשת האינטרנט לשם צריכת תכני האתר בצורה מיטבית, לרבות ובמיוחד השתתפות בפעילויות המקוונות.

4.3 אנו נהיה רשאים לנתק או להגביל זמנית את השירות אם הדבר מתחייב לשם ביצוע פעולות תחזוקה או שדרוג של המערכת.

4.4 אנחנו מבקשים להבהיר כי מטרתם של האפליקציה ושל השירות הינה אך ורק לחבר בין המשתמשים לבין מרכזי הכושר ולאפשר למשתמשים כניסה לפעילויות במרכזי הכושר בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו. אין בהכללת מרכז כושר ו/או פעילות כלשהי באפליקציה כדי להוות המלצה של החברה ו/או של מי מטעמה ביחס לאותו מרכז כושר ו/או אותה פעילות ו/או להתאמתם לצרכי ו/או יכולות איזה מן המשתמשים; וממילא החברה ו/או מי מטעמה אינם אנשי מקצוע בתחום הבריאות ו/או הספורט.

4.5 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע במסגרת השירות (לרבות באפליקציה ו/או באתר האינטרנט), לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של איזה ממרכזי הכושר ו/או מי מטעמם, והמשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם כל דבר ועניין הקשור במרכזי הכושר ו/או בפעילויות.

4.6 ככל שהאפליקציה תכלול קישורים לאתרים חיצוניים אשר שייכים לצדדים שלישיים, הקישורים והאתרים של צדדים שלישיים כאמור, מסופקים "כמות שהם" ללא כל אחריות ו/או המלצה מכל סוג שהוא, והשימוש באתרים האמורים יהיה כפוף לכל ההגבלות והתנאים אשר נדרשים על ידי הצד השלישי האמור.

4.7 הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מיד עם דרישתם, בגין כל שימוש שייעשה בשירות בניגוד להוראות תנאי השימוש או בניגוד לדין, ובכלל כך במקרה של כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך.

4.8 אם על אף האמור לעיל, ייקבע כי החברה ו/או מי מטעמה אחראים כלפי משתמש ו/או מי מטעמו לכל תשלום ו/או נזק ו/או הוצאה הקשורים באפליקציה ו/או השירות, הרי שאחריותם הכוללת של החברה ו/או מי מטעמה תהיה בכל מקרה מוגבלת לסכום הכולל ששילם המשתמש לחברה במהלך ששת החודשים שקדמו לאירוע בגינו נקבעה אחריות כאמור.

4.9 למען הסר ספק מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת ואינה מציגה כל מצג בקשר עם הביטוחים שרוכשים, ככל שרוכשים, מרכזי הכושר עבור המשתמשים במתקניהם ו/או בקשר עם הרישיונות שמרכזי הכושר מחזיקים או לא מחזיקים. כל ביטוח ו/או רשיון כזה מצוי באחריות מרכז הכושר בלבד, ובאחריותך לברר את הפרטים הקשורים בביטוח ו/או רישיון כזה בטרם השתתפות בפעילות כלשהי של מרכז הכושר.

  1. רישיון לשימוש בשירות ובאפליקציה:

5.1 האפליקציה ניתנת לכם ברישיון מוגבל, לא בלעדי, הניתן לביטול. האפליקציה מוגנת על ידי חוקי זכויות יוצרים, אמנות בינלאומיות לעניין זכויות יוצרים וכן על ידי חוקים אחרים המגנים על זכויות הקניין הרוחני. כל הזכויות באפליקציה הן רכושה של החברה או ספקיה.

5.2 אין לעשות באפליקציה כל שימוש שלא הותר לך במפורש בהסכם, ובכלל כך אין לעקוף אמצעי הגנה באפליקציה או להעביר לאחר העתק מהאפליקציה.

5.3 הנך מתחייב שלא:

5.3.1 לשנות את קוד המקור של האפליקציה ו/או לפגוע ו/או לעשות בו שימוש בכל דרך שהיא. לשלב את האפליקציה בתוך אפליקציה או תוכנה חיצונית, ו/או ליצור נגזרות מכל חלק של האפליקציה; להעתיק, להפיץ או לשעתק את התוכן או השירות, ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב.

5.3.2 להסיר או לשנות סימני זיהוי בדבר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים או הודעות מזהות אחרות כלשהן המופיעות בתוכן או בתוכנת האפליקציה.

5.3.3 להשתמש בסימני החברה, בלוגו או בסימנים המסחריים שלה ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.

5.4  ככל שהאפליקציה תאפשר להעלות תכנים על ידי משתמשים, הרי שהמשתמש המעלה תכנים כאמור יהיה האחראי הבלעדי לאותו תוכן שהוא מעלה. אין להעלות לאפליקציה תוכן כלשהו אשר יש בו זכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או זכות קניין רוחני אחרת כלשהי ו/או אם קיים יסוד להניח כי קיימת זכות כזו, מבלי לקבל את רשותו של בעל הזכות לכך, מראש ובכתב. החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, בכל עת, להסיר מן האפליקציה כל תוכן שהועלה על ידי משתמשים ללא כל צורך בנימוק או הודעה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חל איסור חמור להעלות לאפליקציה תכנים פוגעניים, לרבות תכנים פורנוגראפיים, גזעניים ו/או כל תוכן שיש בו ו/או קיים חשש כי הוא פוגע בכלל הציבור ו/או בחלק ממנו ו/או בציבור מסויים ו/או באדם מסויים באופן כלשהו.

5.5 ככל שהחברה תאפשר למשתמשים להזין לאפליקציה מידע, כגון ביקורת, בנוגע למרכזי הכושר ו/או הפעילויות. המשתמש מסכים ומאשר לפרסם את המידע, ובכלל זה את פרטיו.

5.6 במקרה בו הורדת האפליקציה מתבצעת מחנות מקוונת של אפליקציות צד שלישי ("המפיץ"), השימוש באפליקציה יהיה כפוף גם לתנאי השימוש של המפיץ. הנך מצהיר שאינך מנוע על ידי תנאי השימוש של המפיץ ו/או על ידי הדין לשימוש בשירות.

5.7 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 5.6 לעיל, ההוראות שלהלן יחולו על כל אפליקציה שתוריד ו/או תרכוש מחנות אי-טיונס:

מבלי לגרוע מסעיפים הגבלת אחריות והיעדר מצגים המפורטים בתנאי שימוש אלו, אתה מאשר ומסכים כי: (i) תנאי שימוש אלו נכרתו אך ורק בינך לבין החברה ולא עם Apple Inc. ("אפל"); (ii) החברה ו/או שותפיה, ולא אפל, הינם האחראים הבלעדיים על האפליקציה והתוכן אשר נכלל בה; (iii) החברה היא האחראית הבלעדית לספק שירותי תמיכה ותחזוקה לאפליקציה בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו או כנדרש בהתאם לדין הרלוונטי; (iv) על אפל לא חלה כל אחריות חובה לספק שירותי תחזוקה או תמיכה כלשהם בקשר לאפליקציה; (v)  החברה הינה האחראית הבלעדית לכל אחריות מוצר, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת על פי חוק, במידה ולא הוחרגה בתנאי שימוש אלו; (vi) בכל מקרה שהאפליקציה לא תעמוד בתנאי האחריות הרלוונטית, אתה רשאי להודיע על כך לאפל, ואפל תשיב את מחיר הרכישה אשר שילמת בעד האפליקציה באמצעות חנות האפליקציות שלה; במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, על אפל לא תחול כל אחריות אחרת בקשר לאפליקציה ועל כל אובדן, תביעות, התחייבויות, נזקים, עלויות או הוצאות אחרות אשר מתייחסים לאי העמידה בתנאי האחריות הרלוונטיים יחולו אך ורק הוראות תנאי שימוש אלו זה וכל דין אשר חל על החברה; (vii) אתה מאשר כי החברה ולא אפל אחראית לטפל בכל תביעה שלך או של כל צד שלישי בקשר לאפליקציה או בהחזקה ו/או בשימוש שלך באפליקציה לרבות, בין השאר, אך לא רק: (1) תביעות בשל אחריות למוצרים פגומים; (2) תביעות כי האפליקציה אינה מתאימה לכל דרישה חוקית או הסדר רלוונטי; ו – (3) תביעות אשר נובעות מחקיקה בקשר להגנה על הצרכן או מחקיקה דומה; במקרה של תביעה של צד שלישי שהאפליקציה או ההחזקה או השימוש מצדך באפליקציה מפירים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, אפל לא תהיה אחראית לחקור, להגן, להסדיר את התביעה ולסלק כל הפרה כזו של תביעה של הפרה של זכויות קניין רוחני;(ix) , אפל והחברות הבנות של אפל, מהוות מוטב (כצד שלישי) של תנאי שימוש אלו, מעצם ההסכמה שלך לתנאים ולהוראות של תנאי השימוש, מוקנית לאפל זכות (ואפל תחשב כמי שקיבלה על עצמה זכות זו) לאכוף תנאי שימוש אלו נגדך, כצד שלישי שהוא מוטב של הסכם זה; (x) השימוש באפליקציה יעשה גם בכפוף לכללי השימוש שנקבעו על ידי אפל, ובכלל זה הכללים שנקבעו בתנאי השימוש של Apple App Store,,  הכללים כאמור ייכנסו לתוקף מהמועד בו אתה מסכים לתנאי השימוש של האפליקציה; (xi) רישיון השימוש המוענק כאן מוגבל לזכות בלתי ניתנת להעברה להשתמש באפליקציה על iPhone, iPod Touch, iPad, או מוצר ממותג-Apple אחר שבבעלותך או בשליטך ושמפעיל את iOS

אתה מצהיר ומתחייב כי:(i) אינך נמצא במדינה אשר כפופה לחרם אשר הוטל על ידי ממשלת ארצות הברית או אשר נקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת טרור"; ו – (ii)  אינך רשום ברשימה של ממשלת ארצות הברית של צדדים אסורים או מוגבלים.

בהסכמה לתנאי שימוש אלו, ככל שהחוק מתיר זאת, אתה מוותר על התחולה של כל חוק מתאים הדורש את התאמתם של תנאי השימוש של אפל לשפה העברית ו/או לדרישות מקומיות נוספות. במידה והוויתור לעיל אינו מותר, אתה מסכים להיות מחויב בהסכם רישיון האפליקציה הסטנדרטי של אפל בנוגע למשתמשי קצה, המהווה חלק מתנאי השימוש של שירות Apple App Store, כפי שיתוקנו מעת לעת, המופיעים בלינק הבא: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/stdeula/

  1. תעריפים ואופן חיוב

6.1 המחיר שיגבה עבור השירות הינו כמפורט בסעיף 1.4 לעיל.

6.2 התעריפים כאמור נקבעו בהסכמה בין החברה לבין הארגון וניתנים לשינוי מעת לעת על פי הסכמות בין הארגון לבין החברה.

6.3 התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, על שמך בלבד, שאת פרטיו תמסור לנו במסגרת תהליך ההרשמה לאפליקציה.

6.4 בעת הרשמה ו/או הזמנה ו/או השתתפות בכל אחת מן הפעילויות המוצעות באפליקציה, יחויב המשתמש בתשלום במוקדם מבין: (א) מועד הזמנת הפעילות; (ב) מועד הרישום לפעילות; (ג) מועד ההשתתפות בפעילות; (ד) מועד הפעילות, לפעילות שנקבע לה מועד. למען הסר ספק, אתה תחויב בחיוב מלא בגין כל פעילות ספציפית שנרשמת אליה ו/או אשר הזמנת אותה, אף אם מסיבה כלשהי לא השתתפת בה בפועל.

6.5 אם חברת האשראי לא תאשר איזה מן החיובים שיבוצעו על ידי החברה בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו, אתה עלול להיות מנותק מהשירות באופן מידי, לאחר שתישלח לך הודעת ניתוק (אפשרי במשלוח הודעת טקסט – SMS ו/או הודעת דוא"ל).

6.6 ידוע ומוסכם עליך כי נתוני החיוב שלך, לרבות פרטי כרטיס האשראי, מועברים לספק הסליקה שלנו, שיהיה רשאי להעבירם לכל גוף אחר, וזאת אך ורק לצורך מתן וטיוב השירות.

6.7 בכל מקרה שבו החיוב לא ישולם בזמן, ובכפוף להוראות הדין, אנו נהיה רשאים לגבות בנוסף לסכום החוב גם הפרשי הצמדה וריבית פיגורים בהתאם לשיעור הקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1981, החל מהמועד שנקבע לתשלום ועד למועד התשלום בפועל. כך גם נהיה רשאים, בכפוף להוראות הדין, לחייב אותך בתשלום הוצאות לגביית החוב, אשר יכול שייעשה על ידי גופים חיצוניים כגון עורכי הדין שלנו. בנוסף, ייתכן שננקוט בהליכים משפטיים לגביית החוב, שיהיו כרוכים בהוצאות נוספות, לרבות הוצאות טיפול משפטי באמצעות עורכי דין מטעמנו, וחיובים או הוצאות שבהם נישא במסגרת פעולות לגביית תשלום, מסירה ואיתור. אין בכל האמור כדי לגרוע מזכותנו לגבות בנוסף לכל הסכומים האמורים גם הוצאות או שכר טרחה שיפסקו על ידי ערכאה שיפוטית או שיוסכמו במסגרת הליך פשרה.

6.8 הנך מסכים בעצם הצטרפותך לשירות לקבל חשבונית אלקטרונית במייל, בכתובת המייל שאותה מסרת לנו בעת ההצטרפות לשירות, ולא נהיה מחויבים במשלוח חשבונית פיסית לביתך.

   7. הפסקה וביטול

7.1 אתה יכול להתנתק מן השירות בכל עת על ידי מתן הודעה לנו באמצעים הבאים: info@move-club.co.il, 074-7008666

7.2 בכל אחת מהדרכים, נבקש שתציין את מספר הטלפון, שם המשתמש שאיתו נרשמת ומספר תעודת זהות. כמו כן, אנו נהיה רשאים לדרוש להזדהות גם באמצעות מסירת 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי או בכל דרך אחרת.

7.3 לאחר שזיהינו אותך, נמלא את בקשתך בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"), ככל וחלות.

7.4 מובהר כי ביטול פעילות שהוזמנה יעשה באמצעות מתן הודעה למרכז הכושר שבו צפויה להתקיים הפעילות באופן שייקבע על ידי מרכז הכושר, וזאת בתוך 14 ימים ממועד הזמנת הפעילות, ובתנאי שהביטול כאמור יעשה לפחות שני ימי עסקים קודם למועד שנקבע לפעילות.

  1. ניתוק השירות והפסקת ההסכם מיוזמתנו

8.1 אנו נהיה רשאים לסיים את ההסכם ולנתק את השירות באופן מיידי, אם חברת האשראי לא תאשר את החיוב עבורך בכל עת.

8.2 כמו כן, אנו נהיה רשאית לבטל את ההסכם ולנתק את השירות באופן מיידי – לכלל המשתמשים, במועד שבו יגיע לידי סיום, מכל סיבה שהיא, ההסכם ביננו לבין הארגון; ולמשתמש מסוים, במועד שבו נקבל הודעה מן הארגון כי המשתמש חדל להיות עובד הארגון ו/או כי אינו זכאי עוד להתחבר לאפליקציה מכל סיבה אחרת.

8.3 בנוסף, אנו נהיה רשאים לנתק את השירות ולהפסיק לספק לך את השירות, באופן קבוע או זמני, בכל מקרה שבו יעלה חשש, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כי נעשה על ידך שימוש בשירות שלא על פי הוראות תנאי השימוש, או שלא על פי הוראות הדין, ובכלל כך אם נעשה על ידך שימוש בשירות שלא בהתאם למגבלות הקבועות על השימוש בשירות בתנאי שימוש אלו.

8.4 מובהר כי לא חלה עלינו כל חובה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של האפליקציה. מבלי לגרוע מן האמור, אנחנו עשויים מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האפליקציה ו/או לשדרג באופן אוטומטי את גרסת האפליקציה בה אתה משתמש על גבי מכשיר התקשורת. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי תנאי שימוש אלו יחולו על שימוש באפליקציה לאחר השדרוגים כאמור.

9. פרסום

9.1 אנו נהיה רשאים להציג באפליקציה פרסומות, מודעות ו/או כל מידע מסחרי אחר שלנו או של חברות אחרות. הפרסום האמור יכול ויותאם עבורך באופן אישי.

9.2 אנחנו לא נישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באפליקציה כאמור. אנחנו לא כותבים, בודקים או מוודאים את תוכן התכנים המסחריים כאמור ו/או ממליצים עליו. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים אותם. פרסום תכנים מסחריים באפליקציה אינו מהווה המלצה או עידוד שלנו לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

9.3 כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באפליקציה יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. אנחנו איננו צד לכל עסקה כזו.

10. אבטחת מידע:

10.1 אנחנו, במישרין ובאמצעות צדדים שלישיים, משתמשים באמצעי הגנה ואבטחת מידע התואמים את הסטנדרטים הנהוגים באתרי אינטרנט ואפליקציות מסוגה של האפליקציה. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה לאפליקציה ו/או למאגרי הנתונים שלנו ו/או לתעבורת הנתונים בין המחשב או הטלפון בו הינך עושה שימוש לבין המחשבים והשרתים שבשימושנו לצורך הפעלת האפליקציה והשירות, ולהיפך.

10.2 בהתאם, אתה מאשר כי אנחנו לא נהיה אחראים לכל נזק שיגרם לך מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין, אם יגרם, כתוצאה מחדירה לאפליקציה ו/או למאגרי הנתונים שלנו ו/או לתעבורת הנתונים כאמור על כל התוצאות העשויות לנבוע מכך, וזאת ככל שאכן נקטנו בצעדים סבירים ומקובלים למניעת חדירות שכאלה.

11. סמכות שיפוט:

11.1 דיני מדינת ישראל יחולו על הסכם זה, על המסמכים הנזכרים בו או הקשורים אליו ועל הנובע ממנו. מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו הינו בית המשפט המוסמך בישראל.

12. כללי

12.1 כותרות הסעיפים בתנאי שימוש אלו נועדו לשם הנוחות בלבד, ואין לייחס להן משמעות כלשהי בפירושם.

12.2 אם ייקבע כי חלק כלשהו של תנאי שימוש אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם.

12.3 ויתור שלך או שלנו, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי תנאי שימוש אלו במקרה מסוים, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.

12.4 אנחנו נהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, איזה מזכויותינו ו/או מחובותינו על פי תנאי שימוש אלו, ובלבד שלא יהיה בהמחאה כאמור כדי לפגוע באופן מהותי בשימוש באפליקציה על יד.