[מוב] – תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו יחלו על היחסים בין מוב וולנס בע"מ ("החברה" או "אנחנו"), מפעילת אפליקציית [move] ואתר האינטרנט move-club.co.il (יחד, "האפליקציה") לבין כל גורם אשר עושה שימוש באפליקציה ו/או בקשר עם השירות ("המשתמש" או "אתה").

האפליקציה מהווה כלי ייחודי המעניק למשתמשים אפשרויות שונות לכניסה וביצוע פעילויות שונות, הן באופן מקוון והן במגוון של מרכזי כושר, ספורט ונופש, מרכזי ספא, קוסמטיקה, נופש ואורח חיים בריא,  וכן שירותים ופעילויות נוספים, כפי שיופיעו באתר בכל עת (יחד, "הפעילויות ") ("השירות").

הוראות ההסכם כתובות בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והן מתייחסות לכל המינים במידה שווה.

מסמך זה כולל את תנאי השימוש הכלליים לשירות, ויש לקרוא אותו יחד עם [מדיניות הפרטיות – שמופיע באתר ובאפליקציה] המפורסמת באפליקציה ויחד עם כל מסמך התקשרות אחר שנערך או ייערך בין המשתמש לבין החברה, וכל אלו, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו ומהסכם ההתקשרות שלך עם החברה.

אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו, על תעשה כל שימוש באפליקציה ו/או בשירות!

המשך שימוש באפליקציה ייחשב כהסכמה מצידך לכל הוראות תנאי שימוש אלו.

מובהר כי אנו רשאים לשנות את הוראות תנאי שימוש אלו או כל חלק מהם (לרבות מדיניות הפרטיות) מעת לעת ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי. בכל עת, תוכל לקרוא את תנאי השימוש העדכניים באפליקציה. אתה מאשר כי כל שימוש שתעשה בשירות, באפליקציה ובתכניה יהווה אישור לכך שקראת את תנאי השימוש העדכניים ביותר המפורסמים באפליקציה, הבנת את תוכנם והסכמת להם.

למעט הוראות סעיף 6 להלן בעניין "תעריפים ואופן חיוב", כל הוראות תנאי שימוש אלו יחולו על כל משתמש, אף אם התשלום בגין השירות מבוצע על ידי צד שלישי שאינו המשתמש (מעביד, מועדון לקוחות וכד'), מכוח הסכם בינו לביננו. תשומת ליבך לכך שעל מנוי שנרכש על ידי צד שלישי כאמור ("מנוי צד שלישי") עשויים לחול תנאי שימוש נוספים.

בכל שאלה או נושא העולים בקשר עם האפליקציה ו/או השימשו בה ו/או השירות, אתה מוזמן לפנות לשירות הלקוחות שלנו באמצעות מייל בכתובת info@move-club.co.il או באמצעות שירות התמיכה שלנו 0747008666

בימים ראשון – חמישי  בין השעות 8:00-17:00 וביום שישי בין השעות 9:00-13:00.

 1. השירות המוצע:
  • השירות מאפשר למשתמש שהצטרף לשירות, להשתתף במגוון הפעילויות, בין על ידי כניסה למרכזי כושר שונים ו/או על ידי השתתפות ו/או הזמנת המוצרים והשירותים המוצעים במסגרת הפעילויות .

מובהר כי החברה אינה הבעלים ו/או המפעילה ו/או המנהלת של מרכזי הכושר ו/או כל גוף דומה המפרסם איזה מן הפעילויות שניתן להזמין באמצעות האפליקציה. 

כמו כן, הפעילויות תכלולנה גם אפשרות להשתתף בשיעורי ספורט מגוונים באופן מקוון. בהתאם האפליקציה תכיל חיבור לשיעורים בזמן אמת ו/או סרטוני וידיאו ו/או קבצי שמע של השיעורים (כולם, "הפעילויות המקוונות").

 • השימוש בשירות וביצוע הפעילויות כרוך ברישום לאפליקציה.
 • לאחר רישום מלא לאפליקציה כנדרש בדף ההרשמה, לרבות מסירת פרטי כרטיס אשראי, אשר יסלק ללא ביצוע חיוב לצורך בדיקת פרטי כרטיס האשראי של המשתמש הרשום. לאחר השלמת הרישום, תידרש לבחור את אחד מהמסלולים להלן הכוללים מספר "קרדיטים" קבוע לפי עלות חודשית קבועה, כפי שיפורט באפליקציה.

החברה תהא רשאית להציע מבצעים והטבות למסלולים השונים המוצעים על ידי באפליקציה, לרבות הנחות, רכישת אימון בודד, תקופת התנסות חינם וכיו"ב,, כפי שתקבע החברה מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. הנך מאשר כי ידוע לך כי החברה רשאית להתחיל, לשנות או להפסיק את ההטבות האמורות לרבות כמות הקרדיטים בכל מסלול ו/או תקופת מימושם לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת.

 • כל הקרדיטים שיוקצו במסגרת מנוי חודשי מתחדש ("קרדיטים חודשיים"), אשר לא נעשה בהם שימוש עד למועד החיוב העוקב למועד החיוב שבו הוקצו הקרדיטים החודשיים, יפקעו באופן אוטומטי ולא תהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש נוסף.

ככל שרכשת מנוי חודשי מתחדש ועשית שימוש בכל הקרדיטים החודשיים, תינתן לך אפשרות לרכוש קרדיטים חודשיים נוספים, שיהוו חלק בלתי נפרד מן הקרדיטים החודשיים לחודש שמסתיים במועד החיוב שלאחר רכישת הקרדיטים הנוספים כאמור, לשימוש אך ורק במהלך החודש כאמור.   קרדיטים.

על אף האמור לעיל, קרדיטים חודשיים שלא נוצלו עד למועד החיוב העוקב לזה שבו הוקצו, לא יפקעו ויהיו ניתנים לשימוש בחודשים עוקבים, ובלבד ש: (1) סך הקרדיטים החודשיים שייצברו בחשבונך לא יעלה על פי  2 (שניים) מסך הקרדיטים שהוקצו לך באותו חודש במסגרת המנוי החודשי המתחדש; (2) אתה לא תפסיק את המנוי החודשי המתחדש עד לניצול מלוא הקרדיטים העודפים כאמור (וככל שתפסיק את המנוי החודשי המתחדש, כל הקרדיטים שנצברו עד למועד הביטול, ככל שנצברו, יפקעו באופן מידי).

אתה תהיה זכאי לבקש להחליף את המסלול את המנוי החודשי המתחדש שרכשת ("המסלול הקיים"), במסלול עם מספר קרדיטים חודשיים שונה ("המסלול החדש"), בכפוף להוראות הבאות:

בקשה לשינוי מסלול ניתן לעשות בקלות ובאופן עצמאי באפליקציה ע"י לחיצה על "פרופיל" בתפריט ניווט ראשי, בחירת "מוצרים שלי" ובחירת המסלול הרצוי.

 • ככל שמספר הקרדיטים החודשיים במסלול החדש גדול ממספר הקרדיטים החודשיים במסלול הקיים – החלפת המסלול תכנס לתוקף עם קבלת בקשת השינוי על ידנו כאמור. במקרה כזה, כל הקרדיטים החודשיים על פי המסלול הקיים שלא נוצלו עד למועד החלפת המסלול, לא יפקעו ויהיו ניתנים לשימוש בחודשים עוקבים, ובלבד שסך הקרדיטים החודשיים שייצברו בחשבונך לא יעלה על פי 2 (שניים) מסך הקרדיטים על פי המסלול החדש שהוקצו לך באותו חודש במסגרת המנוי החודשי המתחדש; ושלא תפסיק את המנוי החודשי המתחדש על פי המסלול החדש עד לניצול מלוא הקרדיטים העודפים כאמור ,ככל שתפסיק את המנוי החודשי המתחדש על פי המסלול החדש, כל הקרדיטים שנצברו עד למועד הביטול, ככל שנצברו, יפקעו באופן מידי;
 • ככל שמספר הקרדיטים החודשיים במסלול החדש קטן ממספר הקרדיטים החודשיים במסלול הקיים – החלפת המסלול תכנס לתוקף במועד החיוב הבא לאחר מועד קבלת בקשת השינוי על ידנו כאמור. במקרה כזה, כל הקרדיטים החודשיים על פי המסלול הקיים שלא נוצלו עד למועד החלפת המסלול כאמור, יפקעו ולא יהיו ניתנים לשימוש החל ממועד החלפת המסלול.
 • מובהר כי לא יראו החלפת מסלול בהתאם לאמור לעיל כהפסקה ו/או ביטול של מנוי חודשי מתחדש.
 • רכישת קרדיטים באופן חד פעמי, שלא מכוח מנוי חודשי, על פי מחירון קרדיטים לרכישה חד פעמית שיפורסם באפליקציה מעת לעת. כל הקרדיטים שיירכשו באופן חד פעמי ("קרדיטים מתמשכים"), אשר לא נעשה בהם שימוש עד תום 5 (חמש) שנים ממועד רכישתם על ידך, יפקעו באופן אוטומטי ולא תהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש נוסף.

במקרה שיהיו בחשבונך באפליקציה הן קרדיטים חודשיים והן קרדיטים מתמשכים, יעשה שימוש קודם כל בקרדיטים החודשיים ורק לאחר סיומם, יעשה שימוש בקרדיטים המתמשכים, אלא אם תורה במפורש אחרת בעת הזמנת פעילות כלשהי.

על אף האמור לעיל, אם הינך משתמש באמצעות מנוי צד שלישי, ייתכן כי מספר הקרדיטים בחשבונך ו/או תוקפם ייקבע על פי ההסכם ביננו לבין הצד השלישי כאמור; כי השתתפות בפעילויות באמצעות האפליקציה תחייב שילוב של קרדיטים ותשלום שיבוצע ישירות על ידך, הכל כפי שיופיע באפליקציה. למען הסר ספק, מובהר כי ייתכנו מקרים בהם משתמשים באמצעות מנוי צד שלישי לא יהיו זכאים לבצע פעילויות מסוימות ו/או להיכנס למרכזי כושר מסוימים. ככל שהינך משתמש באמצעות מנוי צד שלישי, הינך מתחייב להודיע לנו בכתב באופן מיידי על כל שינוי שעלול לגרום לכך שלא תהיה זכאי להשתמש באפליקציה באמצעות מנוי צד שלישי.

 • מובהר כי חלק מן הפעילויות אינן ניתנות לרכישה רק באמצעות קרדיטים וכי רכישת הפעילויות האמורות באמצעות האפליקציה תחייב שילוב של קרדיטים ותשלום שיבוצע ישירות על ידך, כפי שיופיע באפליקציה.
 • החברה תוכל להוסיף ו/או לשנות ו/או לבטל הטבות מעת לעת, על ידי מתן הודעה למשתמשים באפליקציה ובהתאם לתנאי שימוש אלה.
 • הקרדיטים אינם בעלי ערך כספי, לא ניתנים לפדיון ו/או להחלפה בכסף בשום תנאי ולא ניתן לעשות בהם כל שימוש אלא לשם הזמנת פעילויות באמצעות האפליקציה בהתאם לתנאי שימוש אלו. מועדי הפקיעה של הקרדיטים השונים יוצגו בחשבונך באפליקציה, לצד מספר הקרדיטים שרכשת וטרם עשית בהם שימוש.

מובהר כי במקרה של ביטול ההתקשרות על ידך על פי הוראות הדין, כל הקרדיטים שיהיו בחשבון שלך במועד הביטול, יפקעו וימחקו באופן אוטומטי, בלא כל החזר כספי בגינם. מובהר כי אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותך לקבל בתנאים מסוימים החזר חלקי של התשלומים ששילמת בעת רכישת הקרדיטים, כמפורט להלן תחת סעיף "ביטולים".

 • בעת הרשמה ו/או הזמנה ו/או השתתפות בכל אחת מן הפעילויות המוצעות באפליקציה, יחויב חשבונך באפליקציה באופן שמספר הקרדיטים בחשבונך יפחת במספר הקרדיטים שהיה נקוב לצד אותה פעילות במועד הזמנת על ידך. מובהר כי חיוב חשבונך בכמות הקרדיטים כאמור תבוצע במוקדם מבין: (א) מועד הזמנת הפעילות; (ב) מועד הרישום לפעילות; (ג) מועד ההשתתפות בפעילות; (ד) מועד הפעילות, לפעילות שנקבע לה מועד. למען הסר ספק, אתה תחויב בחיוב מלא בקרדיטים בגין כל פעילות שנרשמת אליה ו/או אשר הזמנת אותה, אף אם מסיבה כלשהי לא השתתפת בה בפועל.
 • חלק מהפעילויות המוצעות באמצעות האפליקציה מותנת בהרשמה ו/או בהזמנה מראש, שיכול ותהיה מוגבלת למועד מסוים ובכל מקרה תהיה כפופה לזמינות מרכז הכושר, כפי שתקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי. בפעילויות אשר הרישום אליהם הוא על בסיס מקום פנוי, מותנית השתתפותך בפעילות בקיומו של מקום פנוי במועד בו תבקש להירשם לאותה פעילות.
 • בעת כניסה למרכז כושר לצורך השתתפות בפעילות, ייתכן ותידרש להציג את האפליקציה ו/או לאמת את זהותך.
 • מובהר כי מספר הקרדיטים שיידרשו לכל אחת מן הפעילויות יכול להשתנות מעת לעת וייקבע על פי משתנים שונים, ובין היתר, על בסיס סוג הפעילות, מיקומה ומועדה. משכך, מספר הפעילויות שתוכל להשתתף בהן ייקבע בהתאם למספר הקרדיטים בחשבונך והפעילויות הספציפיות שתחליט להשתתף בהן.
 • החברה אינה מתחייבת כי האפליקציה תכלול מרכזי כושר ו/או פעילויות מסוימים ומרכזי הכושר הכלולים באפליקציה ו/או הפעילויות שניתן להזמין אמצעותה, יכולים להשתנות מעת לעת, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וכל שינוי כאמור ייכנס לתוקף באופן מיידי, למעט לגבי פעילויות שהוזמנו קודם למועד השינוי כאמור.

כמו כן, ייתכנו מקרים שמרכזי כושר מסוימים יגבילו את מספר המשתמשים באפליקציה שיוכלו לקחת חלק בפעילות כלשהי או בכלל הפעילויות במרכז הכושר. במקרים כאלו, לאחר מילוי מכסת המשתמשים כאמור, תוסרנה הפעילויות כאמור מהאפליקציה/ תוצג הודעה שלא ניתן להירשם

בנוסף, ייתכן שחלק ממרכזי הכושר ו/או מן הפעילויות לא יוצעו לכל המשתמשים באפליקציה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אנחנו נהיה רשאים להוסיף, לגרוע  ולשנות בכל עת את תכולת השירות, מתכונתו, התכנים המוצעים בו, סוגיהם והיקפם. שינויים אלו יחייבו אותך, מייד עם ביצוע השינוי באפליקציה ולא יקנו לך זכות לבקש ביטול או הפחתה של תשלום כלשהו אליו התחייבת על פי תנאי שימוש אלו, ואולם אין בכך כדי לגרוע מזכותך לבקש לסיים את ההתקשרות עמנו בכל עת על פי ההוראות בעניין ביטול המפורטות להלן ועל פי כל דין.

 • תשומת ליבך מופנית בזאת לסכנות הקיימות בפעילות ספורטיבית בתנאים מסוימים. אנו ממליצים לך לקבל את חוות דעתו של רופא ולעבור בדיקות רפואיות מתאימות לפעילות אותה אתה רוצה לבצע, לפני תחילת כל פעילות כאמור, ולהימנע מפעילות כאמור לפני קבלת חוות הדעת הרפואית. מובהר כי ההשתתפות באיזה מן הפעילויות, לרבות הפעילויות המקוונות, תעשה על אחריותך בלבד, לרבות ובמיוחד בכל הנוגע להתאמת הפעילות ליכולותייך הפיזיות ולמצבך הרפואי.

אתה מאשר כי ידוע לך כי החברה איננה מוכרת או מספקת את המוצרים או השירותים המוצעים באפליקציה. מוצרים או שירותים אלו הנם באחריות החברות המציעות בלבד. החברה לא תישא בכל אחריות בין אם ישירה או עקיפה למוצרים או שירותים המוצעים באפליקציה, קבלתם, טיבם, השימוש בהם, או לכל נזק העלול להיגרם כתוצאה משימוש במוצרים או בשירותים.

 

השירות באפליקציה ניתן על בסיס as is אין ולא תהיה לך או למי מטעמך, כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה בשל האפליקציה.

 

 

 

 

 1. הרישום לשירות:
  • הרשמה לשירות תעשה באמצעות האפליקציה וקבלת השירות תעשה באמצעות מספר טלפון והסיסמא שבחרת בעת הרישום לאפליקציה. הסיסמא תידרש לעמוד בכללים שייקבעו על ידי החברה מעת לעת, לרבות ביחס לאורך ו/או מורכבות הסיסמא.

הרישום לשירות והשימוש בו יוכלו להיעשות רק באמצעות מספר טלפון ישראלי.

 • השימוש בשירות ייעשה באמצעות אפליקציה שאותה תידרש להוריד למכשיר/י הקצה. אנחנו לא יכולים להתחייב כי האפליקציה תפעל במכשירי קצה בני למעלה משלוש שנים ממועד השקתם.

ככל שיהיו מגבלות ותנאים נוספים לגבי מכשירי הקצה ומערכות ההפעלה התומכים באפליקציה הרי שאלו יפורטו באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.move-club.co.il אנחנו נהיה רשאים לשנות ולעדכן את הרשימה, המגבלות והתנאים מעת לעת.

 • ידוע לך כי האפליקציה תהיה ניתנת להפעלה אך ורק ביחס למכשיר הקצה הראשון עליו תותקן. ככל שתרצה להעביר את האפליקציה למכשיר קצה אחר, תידרש לתאם זאת מול שירות הלקוחות שלנו.
 • אנחנו נהיה רשאים להתנות את המשך השימוש בשירות באמצעות האפליקציה בכל עת בהתקנת גרסה חדשה של האפליקציה. כמו כן, אנו עשויים לשדרג באופן אוטומטי את האפליקציה ובזאת ניתנת הסכמתך לכך. תנאי השימוש יחולו על כל גרסאות האפליקציה, כפי שיעודכנו כאמור. מובהר כי לא חלה עלינו כל חובה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של האפליקציה.
 • מובהר כי האפליקציה צורכת משאבי זיכרון, תעבורת נתונים וביצועים טכניים ממכשיר הקצה עליו היא מותקנת.
 • הרישום לאפליקציה והשימוש בשירות מותר לכל אדם, ובלבד שהמשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (להלן: "האפוטרופוסים") בדבר תנאי שימוש אלו ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האפליקציה. על האפוטרופוסים חלה אחריות ליידע את הקטינים ו/או חסרי הכשרות המשפטית המעוניינים לעשות שימשו באפליקציה, בדבר תנאי שימוש אלו וכן לפקח על פעילותם בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי שימוש אלו. כל פעילות באפליקציה אשר תבוצע על ידי קטין באתר מהווה הסכמה של האפוטרופוסים לאמור בתנאי שימוש אלו.
 • השימוש בשירות, ובכלל זה רישום ו/או השתתפות באיזה מן הפעילויות, תעשה אך ורק על ידי המנוי שנרשם לאפליקציה. מבלי לגרוע מכל זכות שתעמוד לנו על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, אתה מאשר לנו כי במקרה של שימוש בשירות על ידי אדם אחר כאמור, אנחנו נהיה זכאים לחייב את אמצעי התשלום שפרטיהם יימסרו לנו על ידך לשם חיובך במלוא עלות השירותים כאמור.

על אך האמור לעיל, משתתף יהיה רשאי לעשות שימוש בקרדיטים על מנת להזמין אורח לאיזה מן הפעילויות., ובכפוף לכך שהתקשרות החברה עם מרכז הכושר כאמור מאפשרת זאת. מובהר בזאת כי התנאים להשתתפות של האורח כאמור בפעילות כלשהי: (א) האורח יאשר כי קרא והבין את תנאי שימוש אלו והוראותיהם מקובלות עליו; (ב) האורח משתתף בפעילות ביחד עם המשתתף שהזמין אותו; (ג) חשבונו של המשתתף יחויב במספר הקרדיטים הנדרש לשם השתתפות באותה פעילות על יד האורח.

 

 • אתה מתחייב כי במהלך רישומך לאפליקציה, ובכל עת לאחר מכן, כל מידע שתספק לנו, באפליקציה או בכל דרך אחרת, יהיה עדכני, אמין, שלם ותקף. היה ויתברר לך מאוחר יותר כי חל שינוי באיזה מן המידע שנמסר לנו על ידך כאמור, תודיע לנו על כך לאלתר. בפרט, תודיע לנו מיד עם היוודע לך על כי כרטיס האשראי שמסרת לנו אינו בתוקף או שיש מניעה כלשהי לחייבו.
 • לאחר ביצוע הרישום הראשוני, השימוש באפליקציה יעשה לפי הסדר המפורט בסעיפים ‎3-‎1.4 לעיל.

 

 1. הגבלות בדבר אופן השימוש בשירות
  • אנו נקבע מעת לעת את מספר מכשירי הקצה וסוג המכשירים שבהם ניתן לעשות שימוש בשירות, ואת מספר מכשירי הקצה שבהם ניתן יהיה לעשות שימוש בו זמנית לצורך קבלת השירות. כמות מכשירי הקצה הינו אחד.
  • השימוש בשירות מותר באופן אישי בלבד. אתה מתחייב לשמור עבור עצמך בלבד ולא לגלות לאיש את שם המשתמש ו/או הסיסמא שלך באפליקציה ו/או לאפשר בכל דרך אחרת שימוש בחשבון שלך באפליקציה על ידי כל אדם אחר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אתה מתחייב להודיע לנו על כל חשיפה של פרטי הכניסה  שלך, שימוש לא מורשה במנוי, אובדן הטלפון הסלולרי שלך (או כל מכשיר אחר עליו שמורים פרטי הכניסה שלך). הודעה כאמור תשלח לדוא"ל info@move-club.co.il

בכל מקרה, אתה תהיה אחראי בלעדי לכל שימוש אשר ייעשה במנוי שלך, בין אם מורשה ובין אם לאו,  אלא אם כן נעשה השימוש הלא מורשה נעשה בשל רשלנות שלנו.

 • אין לעשות בשירות (או בחלקו) כל שימוש שאינו בהתאם למטרה לה הוא יועד, או שימוש שאינו חוקי או שימוש המהווה הפרת כל דין, לרבות שימוש המהווה מטרד, הפרעה כלשהי, הפרה של דיני לשון הרע ודיני הגנת הפרטיות, או הפרת זכות של צד שלישי כלשהו (לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, זכויות אחרות של קניין רוחני וסודות מסחריים).
 • אתה מבין ומסכים לכך שכל פעילות כפופה לכללי והוראות מרכז הכושר שבו היא מבוצעת, ואתה מתחייב לפעול על פי כללים והוראות אלו, בנוסף להוראות תנאי שימוש אלו. כללים והוראות נוספים כאמור, עשויים לכלול, בין היתר, הוראות בדבר: (א) לבוש חובה לפעילות; (ב) מגבלות לתדירות השימוש ו/או מספר השימושים בפעילות מסוימת במהלך תקופה מסוימת. כללים והוראות כאמור, כפי שיעודכנו מעת לעת, יופיעו ברשימת מרכזי הכושר ו/או הפעילויות באפליקציה, ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אתה מתחייב לשמור על רכוש מרכז הכושר שבו תעשה שימוש, ציודו ומתקניו ומבין שאתה תהיה אחראי לכל נזק שתגרום לרכוש מרכז הכושר.
 • כתנאי להשתתפותך בפעילות באיזה ממרכזי הכושר עליך למלא את השאלון הרפואי ולחתום על הצהרת הבריאות אשר תופיע בעת רכישת המסלול באפליקציה. אנחנו נעביר את השאלון הרפואי והצהרת הבריאות שנחתמו על ידך לכל אחד ממרכזי הכושר והם יהיו רשאים להסתמך עליהם ולעשות בהם שימוש מתאים כאילו חתמת עליהם כלפי המרכז שבו אתה מבקש להשתתף בפעילות. באישורך את תנאי שימוש אלו אתה נותן לנו הסכמה מפורשת להעביר את  השאלון הרפואי והצהרת הבריאות שנחתמו על ידך לכל מרכזי הכושר כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל מרכז כושר עשוי לדרוש ממך, כתנאי להשתתפותך בפעילות כלשהי באותו מרכז כושר, למלא שאלון רפואי ו/או לחתום על הצהרת בריאות נוספת ו/או אחרת כלפיו, בנוסח שיקבע על ידו, הן במועד הכניסה הראשונה לאותו מרכז כושר והן בכל עת לאחר מכן, לפי שיקול דעתו בלעדי של אותו מרכז כושר.
 • תשומת ליבך לכך שבמרבית מרכזי הכושר לא תותר ככניסת מאחרים לשיעור, חוג או אימון.
 • ביחס לפעילויות המקוונות, מובהר כי : (א) תכני הפעילויות המקוונות מוצעים לצפייה בעת השימוש באפליקציה בלבד, לשימוש אישי ושאינו מסחרי ובהיקף שימוש הוגן; (ב) תכני הפעילויות המקוונות הינם של צדדים שלישיים שהינם הבעלים של תכנים אלו ואנו מורשים על ידי אותם צדדים שלישיים להעלות את התכנים כאמור לאפליקציה וליתן בהם זכות שימוש מוגבלת למשתמשים; (ג) בהתאם, אנחנו ו/או מי מטעמנו לא יהיו אחראים לנכונות הנתונים המובאים בהם, תקינותם או אמתותם ו/או לכל טענה, נזק או הפסד שייגרם כתוצאה מהצפייה בתכני הפעילויות המקוונות ו/או ההשתתפות בשיעורים המוצעים במסגרתם.

 

 1. משתמשי נקודות וכוכבים לאנשי הקבע מולטיפאס
  • על מנת לעשות שימוש באפליקציה תוך שימוש בכספים פרטיים (כספ"ר), כוכבים או נקודות ("אמצעי התשלום החיצוניים"), יהיה על המשתמש להזין את כרטיס ה"מולטיפאס" שלו על מנת שנוכל לברר את יתרות אמצעי התשלום החיצוניים. בהעברת מספר המולטיפאס המשתמש מאשר לנו לעשות שימוש במידע הקשור לאמצעי התשלום החיצוניים לצורך רישום וביצוע רכישות באפליקציה.
  • ידוע למשתמש כי ההנחות להן הוא זכאי כבעל נקודות כוכבים וכספ"ר חלות אך ורק ביחס לתשלום שנעשה באמצעות אמצעי התשלום החיצוניים, וכי הוא לא יהיה זכאי לכל הנחה בגין תשלומים שיבוצעו שלא באמצעות אמצעי התשלום החיצוניים.
  • ביטול מנוי שנתי יעשה באופן יחסי לחודשי הפעילות ויכנס לתוקפו החל מתקופת הצבירה העוקבת. תקופת צבירה תימדד כ-30 יום מיום רכישת המנוי. כך לדוגמה, מנוי שהוזמן בתאריך 15 לחודש יהיה בר ביטול עד ליום ה-14 לחודש העוקב, וביטולו יכנס לתוקף עד ליום ה-14 בחודש העוקב ,המשתמש יהא רשאי לעשות שימוש באפליקציה.
  • ביטול מנוי חודשי או רכישת קרדיטים בודדים יעשה לפי סעיף 8 להלן.

 

 1. הגבלת אחריות:
  • השירות ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) ולפי זמינות האפליקציה (as available). לכן לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בכל עניין הקשור לשירות, לאפליקציה או לשימוש בהם.
  • תשומת ליבך כי איכות השירות, רציפותו וקיומו אינם מובטחים, ומושפעים בין השאר מגורמים שאינם בשליטתנו, לרבות תקלות במערכות אחרות הקשורות לפעולתה, תקלות ברשת החשמל, בזמינות רשת האינטרנט שלך או תקלות אחרות שאינן תקלות במקור השירות. על-מנת ליהנות משירותי האפליקציה, באחריותך לדאוג לחיבור רציף ומהיר לרשת האינטרנט לשם צריכת תכני האתר בצורה מיטבית, לרבות ובמיוחד השתתפות בפעילויות המקוונות.
  • אנו נהיה רשאים לנתק או להגביל זמנית את השירות אם הדבר מתחייב לשם ביצוע פעולות תחזוקה או שדרוג של המערכת.
  • אנחנו מבקשים להבהיר כי מטרתם של האפליקציה ושל השירות הינה אך ורק לחבר בין המשתמשים לבין מרכזי הכושר ולאפשר למשתמשים כניסה לפעילויות במרכזי הכושר בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו. אין בהכללת מרכז כושר ו/או פעילות כלשהי באפליקציה כדי להוות המלצה של החברה ו/או של מי מטעמה ביחס לאותו מרכז כושר ו/או אותה פעילות ו/או להתאמתם לצרכי ו/או יכולות איזה מן המשתמשים; וממילא החברה ו/או מי מטעמה אינם אנשי מקצוע בתחום הבריאות ו/או הספורט.
  • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע במסגרת השירות (לרבות באפליקציה ו/או באתר האינטרנט), לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של איזה ממרכזי הכושר ו/או מי מטעמם, והמשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם כל דבר ועניין הקשור במרכזי הכושר ו/או בפעילויות.

 • ככל שהאפליקציה תכלול קישורים לאתרים חיצוניים אשר שייכים לצדדים שלישיים, הקישורים והאתרים של צדדים שלישיים כאמור, מסופקים "כמות שהם" ללא כל אחריות ו/או המלצה מכל סוג שהוא, והשימוש באתרים האמורים יהיה כפוף לכל ההגבלות והתנאים אשר נדרשים על ידי הצד השלישי האמור.
 • הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מיד עם דרישתם, בגין כל שימוש שייעשה בשירות בניגוד להוראות תנאי השימוש או בניגוד לדין, ובכלל כך במקרה של כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך.
 • אם על אף האמור לעיל, במידה ויקבע על ידי רשות או בית משפט מוסמכים כי החברה ו/או מי מטעמה אחראים כלפי משתמש ו/או מי מטעמו לכל תשלום ו/או נזק ו/או הוצאה הקשורים באפליקציה ו/או השירות, הרי שאחריותם הכוללת של החברה ו/או מי מטעמה תהיה בכל מקרה מוגבלת לסכום הכולל ששילם המשתמש לחברה במהלך ששת החודשים שקדמו לאירוע בגינו נקבעה אחריות כאמור.
 • למען הסר ספק מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת ואינה מציגה כל מצג בקשר עם הביטוחים שרוכשים, ככל שרוכשים, מרכזי הספורט עבור המשתמשים במתקניהם ו/או בקשר עם הרישיונות שמרכזי הכושר מחזיקים או לא מחזיקים. כל ביטוח ו/או רשיון כזה מצוי באחריות מרכז הספורט בלבד, ובאחריותך לברר את הפרטים הקשורים בביטוח ו/או רישיון כזה בטרם השתתפות בפעילות כלשהי של מרכז הכושר.

 

 1. רישיון לשימוש בשירות ובאפליקציה:
  • האפליקציה ניתנת לכם ברישיון מוגבל, לא בלעדי, הניתן לביטול. האפליקציה מוגנת על ידי חוקי זכויות יוצרים, אמנות בינלאומיות לעניין זכויות יוצרים וכן על ידי חוקים אחרים המגנים על זכויות הקניין הרוחני. כל הזכויות באפליקציה הן רכושה של החברה או ספקיה.
  • אין לעשות באפליקציה כל שימוש שלא הותר לך במפורש בהסכם, ובכלל כך אין לעקוף אמצעי הגנה באפליקציה או להעביר לאחר העתק מהאפליקציה.
  • הנך מתחייב שלא:
   • לשנות את קוד המקור של האפליקציה ו/או לפגוע ו/או לעשות בו שימוש בכל דרך שהיא. לשלב את האפליקציה בתוך אפליקציה או תוכנה חיצונית, ו/או ליצור נגזרות מכל חלק של האפליקציה; להעתיק, להפיץ או לשעתק את התוכן או השירות, ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב.
   • להסיר או לשנות סימני זיהוי בדבר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים או הודעות מזהות אחרות כלשהן המופיעות בתוכן או בתוכנת האפליקציה.
   • להשתמש בסימני החברה, בלוגו או בסימנים המסחריים שלה ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.
  • ככל שהאפליקציה תאפשר להעלות תכנים על ידי משתמשים, הרי שהמשתמש המעלה תכנים כאמור יהיה האחראי הבלעדי לאותו תוכן שהוא מעלה. אין להעלות לאפליקציה תוכן כלשהו אשר יש בו זכות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או זכות קניין רוחני אחרת כלשהי ו/או אם קיים יסוד להניח כי קיימת זכות כזו, מבלי לקבל את רשותו של בעל הזכות לכך, מראש ובכתב. החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, בכל עת, להסיר מן האפליקציה כל תוכן שהועלה על ידי משתמשים ללא כל צורך בנימוק או הודעה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חל איסור חמור להעלות לאפליקציה תכנים פוגעניים, לרבות תכנים פורנוגראפיים, גזעניים ו/או כל תוכן שיש בו ו/או קיים חשש כי הוא פוגע בכלל הציבור ו/או בחלק ממנו ו/או בציבור מסויים ו/או באדם מסויים באופן כלשהו.

 • ככל שהחברה תאפשר למשתמשים להזין לאפליקציה מידע, כגון ביקורת, בנוגע למרכזי הכושר ו/או הפעילויות. המשתמש מסכים ומאשר לפרסם את המידע, ובכלל זה את פרטיו.
 • במקרה בו הורדת האפליקציה מתבצעת מחנות מקוונת של אפליקציות צד שלישי ("המפיץ"), השימוש באפליקציה יהיה כפוף גם לתנאי השימוש של המפיץ. הנך מצהיר שאינך מנוע על ידי תנאי השימוש של המפיץ ו/או על ידי הדין לשימוש בשירות.
 • מבלי לגרוע מהוראות סעיף 5.6 לעיל, ההוראות שלהלן יחולו על כל אפליקציה שתוריד ו/או תרכוש מחנות אי-טיונס:

מבלי לגרוע מסעיפים הגבלת אחריות והיעדר מצגים המפורטים בתנאי שימוש אלו, אתה מאשר ומסכים כי: (i) תנאי שימוש אלו נכרתו אך ורק בינך לבין החברה ולא עם Apple Inc. ("אפל"); (ii) החברה ו/או שותפיה, ולא אפל, הינם האחראים הבלעדיים על האפליקציה והתוכן אשר נכלל בה; (iii) החברה היא האחראית הבלעדית לספק שירותי תמיכה ותחזוקה לאפליקציה בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו או כנדרש בהתאם לדין הרלוונטי; (iv) על אפל לא חלה כל אחריות חובה לספק שירותי תחזוקה או תמיכה כלשהם בקשר לאפליקציה; (v)  החברה הינה האחראית הבלעדית לכל אחריות מוצר, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת על פי חוק, במידה ולא הוחרגה בתנאי שימוש אלו; (vi) בכל מקרה שהאפליקציה לא תעמוד בתנאי האחריות הרלוונטית, אתה רשאי להודיע על כך לאפל, ואפל תשיב את מחיר הרכישה אשר שילמת בעד האפליקציה באמצעות חנות האפליקציות שלה; במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, על אפל לא תחול כל אחריות אחרת בקשר לאפליקציה ועל כל אובדן, תביעות, התחייבויות, נזקים, עלויות או הוצאות אחרות אשר מתייחסים לאי העמידה בתנאי האחריות הרלוונטיים יחולו אך ורק הוראות תנאי שימוש אלו זה וכל דין אשר חל על החברה; (vii) אתה מאשר כי החברה ולא אפל אחראית לטפל בכל תביעה שלך או של כל צד שלישי בקשר לאפליקציה או בהחזקה ו/או בשימוש שלך באפליקציה לרבות, בין השאר, אך לא רק: (1) תביעות בשל אחריות למוצרים פגומים; (2) תביעות כי האפליקציה אינה מתאימה לכל דרישה חוקית או הסדר רלוונטי; ו – (3) תביעות אשר נובעות מחקיקה בקשר להגנה על הצרכן או מחקיקה דומה; במקרה של תביעה של צד שלישי שהאפליקציה או ההחזקה או השימוש מצדך באפליקציה מפירים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, אפל לא תהיה אחראית לחקור, להגן, להסדיר את התביעה ולסלק כל הפרה כזו של תביעה של הפרה של זכויות קניין רוחני;(ix) , אפל והחברות הבנות של אפל, מהוות מוטב (כצד שלישי) של תנאי שימוש אלו, מעצם ההסכמה שלך לתנאים ולהוראות של תנאי השימוש, מוקנית לאפל זכות (ואפל תחשב כמי שקיבלה על עצמה זכות זו) לאכוף תנאי שימוש אלו נגדך, כצד שלישי שהוא מוטב של הסכם זה; (x) השימוש באפליקציה יעשה גם בכפוף לכללי השימוש שנקבעו על ידי אפל, ובכלל זה הכללים שנקבעו בתנאי השימוש של Apple App Store,,  הכללים כאמור ייכנסו לתוקף מהמועד בו אתה מסכים לתנאי השימוש של האפליקציה; (xi) רישיון השימוש המוענק כאן מוגבל לזכות בלתי ניתנת להעברה להשתמש באפליקציה על iPhone, iPod Touch, iPad, או מוצר ממותג-Apple אחר שבבעלותך או בשליטך ושמפעיל את iOS

אתה מצהיר ומתחייב כי:(i) אינך נמצא במדינה אשר כפופה לחרם אשר הוטל על ידי ממשלת ארצות הברית או אשר נקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת טרור"; ו – (ii)  אינך רשום ברשימה של ממשלת ארצות הברית של צדדים אסורים או מוגבלים.

בהסכמה לתנאי שימוש אלו, ככל שהחוק מתיר זאת, אתה מוותר על התחולה של כל חוק מתאים הדורש את התאמתם של תנאי השימוש של אפל לשפה העברית ו/או לדרישות מקומיות נוספות. במידה והוויתור לעיל אינו מותר, אתה מסכים להיות מחויב בהסכם רישיון האפליקציה הסטנדרטי של אפל בנוגע למשתמשי קצה, המהווה חלק מתנאי השימוש של שירות Apple App Store, כפי שיתוקנו מעת לעת, המופיעים בלינק הבא: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/stdeula/

 1. תעריפים ואופן חיוב
  • המחיר שיגבה עבור השירות ומודל החיוב יהיה בהתאם לקבוע במחירון השירות כפי שזה יפורסם באפליקציה מעת לעת, הן ביחס לרכישת מנוי חודשי מתחדש וקבלת קרדיטים חודשיים והן ביחס לקניית קרדיטים מתמשכים.
  • התעריפים ניתנים לשינוי מעת לעת ע"י החברה, לפי שיקול דעתה, בהתאם להוראות הדין ולתנאי השימוש. במקרה של שינוי במחיר מנוי חודשי מתחדש כלשהו, תינתן על כך הודעה מראש.
  • התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, על שמך בלבד, שאת פרטיו תמסור לנו במסגרת תהליך ההרשמה לאפליקציה.
  • החיוב בגין רכישת קרדיטים מתמשכים יבוצע במועד רכישתם.
  • החיוב בגין רכישת מנוי חודשי מתחדש באחד המסלולים המפורסמים באפליקציה, יתבצע ביום הראשון של כל תקופת חיוב ("מועד חיוב"), במחזור של חודש, בגין תקופת החיוב שבה מבוצע התשלום. כל תקופת חיוב תחל ביום הספציפי בחודש שבו נרשמת לאפליקציה והזמנת את אחד ממסלולי המנוי החודשי המתחדש. אם מנוי הצטרף לשירות ביום ה-5 לחודש קלנדרי מסוים – החיוב עבורו יתבצע בכל 5 לחודש קלנדרי העוקב עבור תקופת החיוב הבאה. על אף האמור, מועד התשלום יוקדם אם הצטרפת לשירות ביום בחודש קלנדרי שאינו קיים בחודש קלנדרי העוקב לו, והקדמה זו תחול מאותו חודש עוקב ואילך. לדוגמה, אם הצטרפת לשירות ביום ה-31 לחודש אוגוסט, מועד החיוב החל מחודש ספטמבר העוקב יחול ביום ה-30 וזאת עד לחודש פברואר שממנו והלאה יחול מועד החיוב ביום ה-28.
  • אם חברת האשראי לא תאשר את החיוב עבורך בתחילת כל תקופת חיוב, אתה תנותק מהשירות באופן מידי, לאחר שתישלח לך הודעת ניתוק (אפשרי במשלוח הודעת טקסט – SMS ו/או הודעת דוא"ל).
  • ידוע ומוסכם עליך כי נתוני החיוב שלך, לרבות פרטי כרטיס האשראי, מועברים לספק הסליקה שלנו, שיהיה רשאי להעבירם לכל גוף אחר, וזאת אך ורק לצורך מתן וטיוב השירות.
  • בכל מקרה שבו החיוב לא ישולם בזמן, ובכפוף להוראות הדין, אנו נהיה רשאים לגבות בנוסף לסכום החוב גם הפרשי הצמדה וריבית פיגורים בהתאם לשיעור הקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1981, החל מהמועד שנקבע לתשלום ועד למועד התשלום בפועל. כך גם נהיה רשאים, בכפוף להוראות הדין, לחייב אותך בתשלום הוצאות לגביית החוב, אשר יכול שייעשה על ידי גופים חיצוניים כגון עורכי הדין שלנו. בנוסף, ייתכן שננקוט בהליכים משפטיים לגביית החוב, שיהיו כרוכים בהוצאות נוספות, לרבות הוצאות טיפול משפטי באמצעות עורכי דין מטעמנו, וחיובים או הוצאות שבהם נישא במסגרת פעולות לגביית תשלום, מסירה ואיתור. אין בכל האמור כדי לגרוע מזכותנו לגבות בנוסף לכל הסכומים האמורים גם הוצאות או שכר טרחה שיפסקו על ידי ערכאה שיפוטית או שיוסכמו במסגרת הליך פשרה.
  • הנך מסכים בעצם הצטרפותך לשירות לקבל חשבונית אלקטרונית במייל, בכתובת המייל שאותה מסרת לנו בעת ההצטרפות לשירות, ולא נהיה מחויבים במשלוח חשבונית פיסית לביתך.
 2. הפסקה וביטול
  • התנתקות מהשירות ו/או ביטול מנוי חודשי מתחדש ו/או קרדיטים מתמשכים שנרכשו על ידך ניתן לעשות בקלות ובאופן עצמאי באפליקציה ע"י לחיצה על "ביטול מסלול" במסך "הפרופיל" תחת סעיף "מוצרים שלי". בנוסף, תוכלו לפנות אלינו בדוא"ל – _בinfo@move-club.co.il; ובדואר רשום לכתובת: היוצרים 3 לוד.

מובהר בזאת כי מחיקת האפליקציה ממכשיר הקצה לא תביא לביטול מנוי חודשי מתחדש שנרכש על ידך ו/או להתנתקות מן השירות ואלו יוכלו להיעשות רק באופן המפורט לעיל.

 • בכל אחת מהדרכים, נבקש שתציין את מספר הטלפון, שם המשתמש שאיתו נרשמת ומספר תעודת זהות. כמו כן, אנו נהיה רשאים לדרוש להזדהות גם באמצעות מסירת 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי או בכל דרך אחרת.
 • לאחר שזיהינו אותך, נמלא את בקשתך בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"), כדלקמן:
 • ביטול רכישה של מנוי חודשי מתחדש ושל קרדיטים מתמשכים תתאפשר בתוך 14 ימים ממועד רכישתם בלבד, ובמקרה כזה תחויב בדמי ביטול של 5% מן המחיר ששולם על ידך בגין המנוי החודשי המתחדש או הקרדיטים המתמשכים, לפי העניין, או 100 ₪, לפי הנמוך מבינהם, בתוספת תשלום בגין קרדיטים במסגרת המנוי החודשי המתחדש או הקרדיטים המתמשכים, לפי העניין, בהם עשית שימוש עד למועד קבלת הודעת הביטול על ידנו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שעסקת רכישת הקרדיטים המתמשכים נערכה עם משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, המשתמש יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין המשתמש לבין החברה, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 • כמו כן, ביטול מנוי חודשי מתחדש יכול להיעשות על ידך בכל עת וייכנס לתוקף תוך 3 (שלושה) ימי עבודה מעת קבלת הבקשה לביטול על ידנו או 6 (ששה) ימי עבודה ("מועד תוקף הביטול"), אם בקשת הביטול נשלחה בדואר רשום. הפסקת החיוב בגין המנוי החודשי המתחדש תכנס לתוקף החל ממועד החיוב הבא לאחר מועד תוקף הביטול.

ככל שביטול מנוי חודשי מתחדש על ידך נכנס לתוקף כאמור במהלך תקופת חיוב, אתה תהיה זכאי להחזר כספי שיהיה שווה לתשלום שנגבה ממך במועד החיוב החודשי שקדם למועד תוקף הביטול, כשהוא מוכפל בנמוך מבין: (i) מספר הימים שחלפו ממועד החיוב שקדם למועד תוקף הביטול ועד למועד תוקף הביטול, כשהוא מחולק במספר הימים ממועד החיוב כאמור ועד למועד החיוב העוקב למועד תוקף הביטול; או (ב) מספר הקרדיטים בהם עשית שימוש ממועד החיוב שקדם למועד תוקף הביטול ועד למועד תוקף הביטול, כשהוא מחולק למספר הקרדיטים החודשיים שנרכשו על ידך במועד החיוב שקדם למועד תוקף הביטול.

 1. ניתוק השירות והפסקת ההסכם מיוזמתנו
  • אנו נהיה רשאים לסיים את ההסכם ולנתק את השירות באופן מיידי, אם חברת האשראי לא תאשר את החיוב עבורך בתחילת כל חודש חיוב.
  • בנוסף, אנו נהיה רשאים לנתק את השירות ולהפסיק לספק לך את השירות, באופן קבוע או זמני, בכל מקרה שבו יעלה חשש, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כי נעשה על ידך שימוש בשירות שלא על פי הוראות תנאי השימוש, או שלא על פי הוראות הדין, ובכלל כך אם נעשה על ידך שימוש בשירות שלא בהתאם למגבלות הקבועות על השימוש בשירות בתנאי שימוש אלו.
  • מובהר כי לא חלה עלינו כל חובה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של האפליקציה. מבלי לגרוע מן האמור, אנחנו עשויים מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האפליקציה ו/או לשדרג באופן אוטומטי את גרסת האפליקציה בה אתה משתמש על גבי מכשיר התקשורת. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי תנאי שימוש אלו יחולו על שימוש באפליקציה לאחר השדרוגים כאמור.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אנו נהיה רשאים, בכל עת ועל פי שיקול דעתנו, להפסיק את מתן השירותים באפליקציה, כולם או חלקם, בכפוף למתן הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.
 2. פרסום
  • אנו נהיה רשאים להציג באפליקציה פרסומות, מודעות ו/או כל מידע מסחרי אחר שלנו או של חברות אחרות. הפרסום האמור יכול ויותאם עבורך באופן אישי.
  • אנחנו לא נישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באפליקציה כאמור. אנחנו לא כותבים, בודקים או מוודאים את תוכן התכנים המסחריים כאמור ו/או ממליצים עליו. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים אותם. פרסום תכנים מסחריים באפליקציה אינו מהווה המלצה או עידוד שלנו לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
  • כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באפליקציה יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. אנחנו איננו צד לכל עסקה כזו.

 

 1. אבטחת מידע:
  • אנחנו, במישרין ובאמצעות צדדים שלישיים, משתמשים באמצעי הגנה ואבטחת מידע התואמים את הסטנדרטים הנהוגים באתרי אינטרנט ואפליקציות מסוגה של האפליקציה. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה לאפליקציה ו/או למאגרי הנתונים שלנו ו/או לתעבורת הנתונים בין המחשב או הטלפון בו הינך עושה שימוש לבין המחשבים והשרתים שבשימושנו לצורך הפעלת האפליקציה והשירות, ולהיפך.
  • בהתאם, אתה מאשר כי אנחנו לא נהיה אחראים לכל נזק שיגרם לך מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין, אם יגרם, כתוצאה מחדירה לאפליקציה ו/או למאגרי הנתונים שלנו ו/או לתעבורת הנתונים כאמור על כל התוצאות העשויות לנבוע מכך, וזאת ככל שאכן נקטנו בצעדים סבירים ומקובלים למניעת חדירות שכאלה.
 2. סמכות שיפוט:
  • דיני מדינת ישראל יחולו על הסכם זה, על המסמכים הנזכרים בו או הקשורים אליו ועל הנובע ממנו. מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו הינו בית המשפט המוסמך בישראל.
 3. כללי
  • כותרות הסעיפים בתנאי שימוש אלו נועדו לשם הנוחות בלבד, ואין לייחס להן משמעות כלשהי בפירושם.
  • אם ייקבע כי חלק כלשהו של תנאי שימוש אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם.
  • ויתור שלך או שלנו, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי תנאי שימוש אלו במקרה מסוים, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.
  • אנחנו נהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, איזה מזכויותינו ו/או מחובותינו על פי תנאי שימוש אלו, ובלבד שלא יהיה בהמחאה כאמור כדי לפגוע באופן מהותי בשימוש באפליקציה על יד.