קבוצת מובמנט

מדיניות פרטיות

כללי

פריפיט בע"מ, הינה חלק מקבוצת חברות המוחזקות במישרין ו/או בעקיפין על ידי מובמנט וולנס בע"מ (להלן יחד, "אנחנו" או "קבוצת מובמנט").

קבוצת מובמנט מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתרים ו/או באפליקציות ו/או בשירותים המופעלים ו/או המנוהלים על ידה ו/או על ידי מי מטעמה, על כל חלקיהם, (להלן, כולם יחד וכל אחד לחוד, "האפליקציה"). בהתאם, אנחנו לא נעשה כל שימוש במידע (כהגדרתו להלן), אלא בהתאם למדיניות פרטיות זו.

במתן פרטים כלשהם לנו, יראו אותך כמי שמסכים גם לתוכן מדיניות פרטיות זו (כפי שתתעדכן מעת לעת).

מטרת מדיניות פרטיות זאת הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בכל הקשור לשימוש המשתמשים באפליקציות ו/או בשירותים הניתנים על ידי חברות מקבוצת מובמנט ("השירותים"), ובכלל זה, את האופן שבו אנחנו אוספים ומשתמשים במידע הנמסר לנו ו/או שנאסף על ידנו במסגרת השימוש באפליקציה ו/או במסגרת קבלת השירותים מאיתנו. מדיניות הפרטיות חלה על כל המשתמשים באפליקציה ו/או המספקים לנו מידע ועל כל מידע הנמסר לנו ו/או הנאסף על ידנו, באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכדומה).

אנא קרא נספח מדיניות פרטיות זה לפני השימוש באפליקציה ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת דוא"ל, וכיוב') אלינו.

אתה מודע ומסכים לכך שאנחנו נהיה רשאים, מעת לעת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זו ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומה. הנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות יפורסם בכל עת בכתובת move-club.co.il.

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לבני כל המינים כאחד.

הכותרות במדיניות פרטיות זו מועדו נועדו לנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנותה.

איסוף מידע

אנחנו עשויים לאסוף ולשמור מידע אודות משתמשי האפליקציה ואודות מקבלי השירותים מאיתנו, שהועבר על ידך או שנאסף על ידנו כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך באפליקציה (לעיל ולהלן, "המידע").

המידע מורכב משני סוגים, כמפורט להלן, וכולל כל ניתוח ו/או עיבוד של המידע כאמור:

"מידע אקטיבי" – מידע: (א) שיימסר לנו על ידך לצרכים שונים (רישום לאפליקציה, מילוי שאלון, פניה למוקד שירות לקוחות או לכל צורך אחר); וכן (ב) מידע שנאסף על ידנו ממקורות אחרים. מידע כאמור עשוי לכלול, בין היתר, שם, כתובת, מספר תעודת זהות, דוא"ל, טלפון, תמונת פרופיל, וכן פרטים על מצבך הרפואי, העדפותייך האישיות והרגלייך, מאפיינך הפיזיים, הרקע התורשתי שלך וכו', הנדרשים לנו לצרכים עסקיים לגיטימיים. מובהר כי אתה אינך מחויב בכל אופן שהוא למסור לנו פרטים כלשהם, אולם אי מסירתם יגביל את השירותים ו/או ההצעות שתוכל לקבל מאיתנו.

במידה ותספק לנו מידע על אנשים אחרים (למשל, בן משפחה), עליך ליידע אתנו על כך בטרם מסירת הפרטים על אותו אדם. כמו כן, בטרם תמסור לנו מידע על אנשים אחרים עליך להביא לידיעת את האמור במדיניות זו ולקבל מראש את הסכמתם לשימושים במידע אודותיהם בהתאם למדיניות פרטיות זו.

"מידע פאסיבי" – מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידך או על ידי צד שלישי (כגון: סוג הדפדפן בו אתה גולש, מידע על המחשב או המכשיר האחר באמצעותו השתמשת באפליקציה, כתובת IP שלך, אתרים ותכנים מועדפים על ידך ועוד). לעניין זה מובהר כי האפליקציה עשויה לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון יישומים הצוברים מידע ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע עלייך (לרבות מידע בדבר ההעדפות האישיות שלך) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האפליקציה, התאמת האפליקציה להעדפות האישיות שלך, שיפור השירות למשתמשים, שיפור מוצרי החברה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האפליקציה, אבטחת מידע וכיו"ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישורך אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור.

אנחנו נהיה רשאים לאסוף ולשמור כל מידע (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שנבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בכלל זה, אתה מסכים כי אנחנו נכלול את המידע באחד או יותר ממאגרי המידע הרשומים שברשותנו ו/או שבבעלותנו ו/או שמנוהלים על ידנו.

אנו שומרים את המידע כל עוד הוא דרוש לנו לצורך הגשמת המטרות המותרות לנו לפי מדיניות פרטיות זו או לתקופה ארוכה יותר בהתאם לזמני ההתיישנות הקבועים בדין החל או לפי הנחיות רשות רגולטורית רלוונטית.

השימוש במידע

אנחנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ובכלל זה למטרות המפורטות להלן:

(א) לצורך שירות לקוחות ובכדי לענות על השאלות שלך ולהיות אתך בקשר.

(ב) כדי להציע לך תוכן שעשוי לפי דעתנו לעניין אותך וכדי להציג לך תוכן לפי העדפותייך.

(ג) מסירת מידע מנהלי הקשור לשימוש באפליקציה.

(ד) למטרות העסקיות הפנימיות שלנו, כגון מיקוד פרסום, ניתוח נתונים, ביקורות, מניעת הונאה ומטרות פנימיות אחרות.

(ה) ניתוח נתונים שנמסרו על ידך ו/או אשר התקבלו על ידנו מצדדים שלישיים ומתן מידע ו/או הצעות בקשר עם תוצאות ניתוחי הנתונים כאמור.

(ו) משלוח אלייך, באמצעות דואר, דוא"ל, מסרונים לטלפון הנייד או כל אמצעי תקשורת אחר ישיר (לרבות באמצעות הודעות מסר קצר, אפליקציה חיוג אוטומטית וכיו"ב וכן בדרך של דיוור ישיר), מידע אינפורמטיבי אודותינו ואודות השירותים המוצעים על ידנו, כמו גם עלון חדשות (Newsletter), הודעות מותאמות לתחומי העניין שלך, מידע בנוגע למוצרים או שירותים שרכשת, ככל שרכשת, או מוצרים ו/ו שירותים אחרים שעשויים, לדעתנו, לעניין אותך, לרבות חומרים פרסומיים מטעם שותפינו ותוכן שיווקי.

בעצם שימוש באפליקציה ו/או בקבלת השירותים מאיתנו הינך מסכים שנשלח לך מידע כאמור בס"ק (ו) זה. יחד עם זאת, אתה תהיה רשאי, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבל חומר פרסומי באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות שלנו בדוא"ל info@move-club.co.il או באמצעות לחיצה על הקישור (Unsubscribe) שבתחתית כל הודעת דוא"ל פרסומית שתישלח לך מאיתנו. כל בקשה לביטול כאמור תכנס לתוקף לא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד קבלתה על ידנו. למען הסר ספק, מובהר כי אין בביטול ההסכמה לקבלת חומר פרסומי כאמור, כדי לגרוע מזכותנו לעשות שימוש במידע למטרות המנויות בס"ק (א) – (ה) לעיל.

העברת מידע לצדדים שלישיים

אנחנו נדאג כי המידע שיישמר על ידנו, יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ותקנותיו ולהוראות כל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי המידע שלנו ולא יועבר לצדדים שלישיים בלא הסכמתך, למעט לחברות אחרות בקבוצה ו/או לספקים שלנו ו/או גופים העובדים בשיתוף פעולה איתנו ואשר מעניקים לנו שירותים שונים הכוללים גישה ו/או עיבוד של מידע אישי אותם מותר לנו לבצע בעצמה, כגון הפקת חשבוניות, גביית חובות, עיבוד מידע, שיווק, פרסום, שירות לקוחות, שירותים דיגיטליים ומסחר אלקטרוני, שירותי שליחויות ודואר, שירותי טכנולוגית מידע IT, שירותי סליקה, סוקרים ויועצי שיווק וכיו"ב.

על אף האמור לעיל, אנו נהיה רשאים להעביר לצדדים שלישיים מידע, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמתך במקרים הבאים: (א)  מסירת המידע דרושה למניעת נזק לך או לצדדים שלישיים; (ב) מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי; (ג) הפרת את תנאי השימוש האפליקציה או ביצעת או ניסית פעולות אסורות על פי דין; (ד) הגילוי נדרש לצורך הליכים משפטיים בהם אנחנו מעורבים; (ה) במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני שלנו או מיזוג פעילותנו עם פעילותו של צד שלישי ו/או בקשר להעברה כלשהי של העסקים שלנו; או (ו) העברת מידע למפרסמים בנושאי שאנחנו חושבים שיעניינו אותך.

עיון במידע

אתה זכאי לפנות אלינו בכל עת לצורך עיון במידע המתייחס אלייך והמצוי במאגרי המידע שלנו. בנוסף, אתה זכאי, בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגבייך ו/או מחיקתו. יצוין כי על אף האמור לעיל, אנחנו נהיה רשאים בכל מקרה לשמור במאגרינו מידע אשר נאסף על ידנו באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותנו לצורך פניה אלייך (כגון מידע הדרוש לנו או מסייע לנו בפעילותנו העסקית) והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

אבטחת מידע

אנחנו מיישמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע ונוקטים באמצעי הזהירות הסבירים בהתאם לסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, ובכלל זה אמצעי אבטחה פיזיים ואלקטרוניים, לרבות אצל מחזיקי המידע עבורנו. האפליקציה והמידע בו מאובטחים היטב, ואתה יכול להרגיש בטוחים בעת גישה אליו, אולם מובהר כי אנחנו לא יכולים להתחייב כי המידע וכל הכלול באפליקציה בשירותים הניתנים על ידנו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם ובהתאם איננו יכולים להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע. משכך, אנחנו לא נישא באחריות על כל נזק שייגרם לך, אם ייגרם, כתוצאה מחשיפת מידע, שינוי או שימוש בלתי ראוי במידע במהלך העברות מידע.

אנו שומרים את המידע בתוך גבולות מדינת ישראל ובמדינות אחרות לפי דיני הגנת הפרטיות החלים בישראל. על המידע עלול לחול גם הדין במדינה בה הוא מאוחסן ומעובד. לקבלת מידע נוסף, ניתן לפנות אלינו לכתובת המייל המפורטת בסוף מדיניות פרטיות זו.

שימוש באפליקציה על ידי ילדים

אנחנו רואים חשיבות מיוחדת בהגנת הפרטיות של קטינים (מתחת לגיל 18) ואנחנו לא אוספים או משתמשים במודע במידע אישי שלהם באפליקציה. קטינים המשתמשים באפליקציה מחוייבים לדווח לנו מראש על היותם קטינים ולהציג לנו יפוי כח של הורה /או אפוטרופוס טרם מסירת מידע מטעמם. מכל מקום, אם נודע לאדם כלשהו כי קרובו הקטין מסר מידע באמצעות האפליקציה הוא מוזמן לפנות אלינו לצורך מחיקת מידע זה.

 הדין החל וסמכות שיפוט

הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באפליקציה הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באפליקציה נעשה בישראל ובין בחו"ל).

סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו והשימוש באפליקציה מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

 

בכל שאלה בנודע למדיניות פרטיות זו, הינך מוזמן לפנות ל- info@move-club.co.il